Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

 Obsah bakalářské práce 

 

 

Úvodní strana 

 

 

 

Dítě jako tlumočník?

 

 Sdružení CODA

 

 Komunita Neslyšících

 

Literatura

 

 

*

1. ÚVOD

 

 

*

2. INFORMANTÉ

 

Slyšící děti hluchých rodičů

Neslyšící rodiče

Učitelé

 

 

*

3. NAROZENÍ DÍTĚTE

 

Přístup lékařů

Přístup prarodičů

Přístup rodičů: Slyšící nebo hluché dítě?

 

 

*

4. JAZYK DÍTĚTE A KOMUNIKAČNÍ ZÁZEMÍ (NEJEN) V RODINĚ DÍTĚTE

 

Dětství rodičů dítěte

Jazyková kompetence (Mluvit nebo znakovat?)

Mluvit?

Mluvit a znakovat současně?

Znakovat?

Bilingvismus a bikulturismus dětí

Komunikační kompetence - normy

Uvědomování si jinakosti

Svět zvuků a ticha

Neslyšící přátelé rodičů a kluby Neslyšících

 

 

*

5. DÍTĚ A INSTITUCE

 

Lékaři

Sociální péče

Jesle

Mateřská škola

Základní škola  

 

 

*

6. VZTAH DÍTĚTE S UČITELEM A S DĚTMI

 

Rodiče neslyší?

Postoj rodičů k jinakosti dítěte ve skupině dětí

Odbornost učitelů

Jak zprostředkovat hluchotu a český znakový jazyk ostatním dětem?

Podpora dítěte

 

 

*

7. KOMUNIKACE RODIČŮ (NEJEN) S UČITELEM

 

Tlumočník?

Odezírání

Psaná čeština

 

 

*

8. MALÝ TLUMOČNÍK

 

Přístup a postoj slyšících a neslyšících lidí k tlumočení dětí

Máme chtít po dítěti, aby „tlumočilo“?

Schopnost dítěte vycítit potřeby svých rodičů

Vytěsnění negativních zážitků a jejich odhalení

Tlumočení sourozencům a prarodičům

Telefonické a televizní tlumočení

Přístup a postoj hluchých rodičů k tlumočení jejich slyšících dětí

 

 

  *

9. VELKÝ TLUMOČNÍK

 

 Inklinace k „práci s lidmi“

Výchozí postavení slyšícího dítěte hluchých rodičů

Představy slyšících dětí hluchých rodičů o tlumočnické profesi

Profesionální tlumočení

Učení se českému znakovému jazyku a výchozí postavení slyšícího člověka

Zajištění tlumočnických služeb

 

 

*

10. CODA

 

Sdružení CODA

Potřeba setkávat se v dospělosti s dalšími  slyšícími dětmi hluchých rodičů

Společná zkušenost a příběhy slyšících dětí hluchých rodičů

Coda-talk

Vzkazy (nejen) pro většinovou společnost slyšících lidí

 

 

*

11. ZÁVĚR

 

 

*

12. VÝKLAD TERMINOLOGIE

 

Hluchý člověk; prelingválně neslyšící člověk; neslyšící člověk

Neslyšící; jazyková a kulturní menšina vs. hluchota jako postižení

Bilingvismus (simultánní, sekvenční); bikulturismus; střídání kódů

Mateřský jazyk ; osvojování jazyka dítětem; kritické období

Znakový jazyk; znakovat (ukazovat)

Český znakový jazyk (ČZJ); znakovaná čeština ; znaková řeč

Míšení jazyků (jazykové míšení kódů); pidžin a kreol

Odezírání mluvené češtiny

Psaná čeština českých neslyšících lidí

Nemanuální komunikace; neverbální komunikace

Jazyková a komunikační kompetence; komunikační normy

Tlumočení;  komunikant; tlumočník ČZJ; artikulační vizualizace;  transliterace mluveného jazyka; "tlumočník znakové řeči"

 

 

*

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

 

 

* 

PŘÍLOHA

 

I. Dotazník pro slyšící děti hluchých rodičů

 II. Popis a činnost sdružení CODA v Dánsku,  anglická verze - Keil, M. (transl.):  Foreningen Børn af Døve, Danmark. The Danish Association of Children of Deaf Parents, 1999.

   III. Tlumočnický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka

  IV. Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, kterým se změnil Zákon č.155/1998, o znakové řeči

  V. Rozhodnutí referátu sociálních věcí okresního úřadu

  VI. Schéma služby Českého Telecomu pro neslyšící lidi (upravené)

   VII. Bull, T. H. (2005, 2000) + výbor z knihy Bull, T. H.: On the Edge of Deaf Culture: Hearing Children/Deaf Parents Annotated Bibliography. Alexandria, VA: Deaf Family Research Press, 1998.

 

 Nahoru