Dotazník

 pro slyšící potomky hluchých rodičů

 

 

Získané informace se zavazuji ponechat anonymní.

Poznámky (osnovu) použij pro sepsání „krátkého“ vyprávění o svém životě a svých názorech jako slyšícího dítěte hluchých rodičů.

Tyto poznámky mohou sloužit také jako dotazník, nechám na tobě (vyznač odpověď, uveď ano/ne, doplň a rozveď odpověď pod otázky nebo dle potřeby na další list papíru atd.).

 Použité zkratky:

S- slyšící

H- hluchý, hluchá ( použij popřípadě zkratky: N jako Neslyšící, či SP jako sluchově postižený,  nebo Ne jako nedoslýchavý/á)

ZJ- znakový jazyk

MJ – mluvený jazyk

 

 

Ty a tvoje rodina

   uveď svůj věk:

rodiče (prosím vyber jednu zkratku pro každého z nich – H, N, SP, Ne)

maminka - tatínek

 sourozenci (počet, S, H, starší, mladší -  o kolik let?):

bratr - sestra

zvláštnosti (možné uvést například: babička ve společné domácnosti do mých 10 let, nebo od 7 let žiji pouze s tatínkem či maminkou atd.)

  

Přiblížení  komunikace v tvé rodině

 ZJ jako jediný (dominantní) způsob dorozumění dítěte s  rodiči a rodičů s dítětem (provázeno prstovou abecedou) 

MJ v komunikaci dítě -  rodič je doprovázen znaky či jednoduchým ZJ a neverbálními projevy – mimikou,  převažuje tak odezírání rodičů

Je tvé dorozumívání s oběma rodiči stejné? Jak vypadá, případně v čem se liší?

 ZJ mezi rodiči (nebo jiný způsob?)

  MJ mezi  sourozenci /  ZJ mezi sourozenci (pokud jeden z nich neslyší) – ZJ podporován odezíráním a provázen prstovou abecedou /  MJ i ZJ mezi sourozenci

jiné způsoby dorozumívání (např. písemná forma -  kdo s kým?, aj.)

*

Jaké jsou tvé zkušenosti z dětství s tlumočením tvým rodičům? Máš na toto tlumočení dobré/špatné vzpomínky, proč?

  *

Věnuješ se dnes práci, která souvisí se „světem N“ (jsi tlumočník, pracuješ v organizaci Neslyšících nebo v organizaci pro Neslyšící)? Prosím krátce charakterizuj.

  *

Co si myslíš o potřebě lidí, se stejnou životní zkušeností, setkávat se a společně vzpomínat na dětství? Myslíš, že tak můžeme obohatit jeden druhého? Chtěl/a by ses setkat s jinými S dětmi H rodičů?

   *

Myslíš, že tvé zážitky (zkušenosti, názory)  by mohly upozornit, ať už H rodiče, kteří mají S děti, nebo pedagogy dětí ve stejné životní situaci jako byla tvá, na specifické problémy spojené s výchovou a vzděláváním? Na jaké především?

  *

Ocitneš-li se v situaci, kde jsou N a S ve vzájemné komunikaci jaký způsob dorozumívání zvolíš? Uvědomuji si, že je důležité na koho konkrétně mluvíš, či znakuješ. A také je-li tvé vyjadřování přímo sledováno N. Můžeš tvou komunikaci charakterizovat na základě zmíněných situací. Děkuji.

Možnosti:    

znakuji - mluvím - znakuji a mluvím současně - další způsoby (prstová abeceda, pantomima, psaní) - rozvěď dle potřeby

  Uveď slovně u každého způsobu přibližnou škálu častosti či preferovanosti (např. vždy, někdy, více, často, nikdy, málokdy atd.), děkuji.

 *

Znáš etický kodex tlumočníků ZJ? Pokud ano, řídíš se některými body z kodexu (jakými), či naplňuješ jeho „myšlenku“ jako celek?

 *

Co dále tě ještě napadá k tomuto tématu?

 

 

Obsah bakalářské práce

 bakalářská práce je ke stažení zde: