Seznam použité literatury v bakalářské práci

 

Obsah bakalářské práce

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

 

Literatura - výběr

 

 

Úvodní strana 

 

 

 

Dítě jako tlumočník?

 

 Sdružení CODA

 

 Komunita Neslyšících

 

 

Arendtová, H.: Život ducha. I. díl. Myšlení. Aurora, Praha 2001.

Baker, C.: A Parents´ and Teachers´Guide to Bilingualism. Bridgend 1996.

ČDS, 10, 2002, č. 2/3, ÚČJTK FFUK, Praha 2002.

Bímová, P.: Jazyk znakový – jazyk přirozený. ČDS, 10, 2002, č. 2/3, s. 100–103.  

Doskočilová, K.: Kolik řečí umíš? ČDS, 10, 2002, č. 2/3, s.228-234.

Edelsberger, L.; Kábele, F. a kol.: Speciální pedagogika pro učitele prvního stupně základní školy. SPN, Praha 1988.

Encyklopedický slovník češtiny (kol. autorů). NLN, Praha 2000.

Evans, Ch.; Zimmer, K.; Murray, D.: Discovering with words and signs. STDP, Winnipeg 1994. 

Freeman, R. D.: Tvé dítě neslyší: průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti. FRPSP, Praha 1992.

Frishberg, N.: Interpreting. An Introduction. RID, Rockville, Maryland 1986.

Gavelčíková, S.: Výchova slyšícího dítěte v neslyšící rodině (diplomová práce). PF UP,  Olomouc 2002.

Grosjean, F. (1982): Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. University Press, Cambridge 1982.

Grosjean, F. (2000): Právo nepočujúceho dieťaťa dospietť k bilingválnosti. Effeta, 10, 2000, č. 1, s.17-18

Hejlová, H.: Bilingvismus a bilingvální vzdělávání. ČDS, 7, 1999, č. 1, s. 49-52. 

Heydebrand, C. V.: O duševní podstatě dítěte. Baltazar, Praha 1993.

Hoffmeister, R. J.: Families with Deaf Parents: A Functional Perspective. In Thurman, K.: Children of Handicapped Parents. Academic Press, New York 1985.

Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Hrboň, M.; Jedlička, I.; Hořejší, J.: Nedoslýchavost. Makropulos, Praha 1998.

Hronová, A.; Motejzlíková, J.: Ranná komunikace mezi matku a dítětem. FRPSP, Praha 2002.

Hrubý, J. (1996): Znaková řeč, český znakový jazyk, znakovaná čeština. Gong, 26, 1996, č. 4, s. 77, č.5, s.101.

Hrubý, J. (1997): Ilustrovaný průvodce neslyšících po vlastním osudu. I.díl. FRPSP, Praha 1997.

Hrubý, J. (1998): Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu II. díl.. Praha, FRPSP 1998.

Hudáková, A.: Bilingvismus z pohledu rodičů. INFO Zpravodaj, 9, 2001, č. 4, s. 7-9.

Janáková, D.: Metodický průvodce na pomoc neslyšícím, nedoslýchavým a nevidomým studentům a jejich učitelům ve studiu a výuce anglického jazyka. FF UK, Praha 2003.

Janeček, J. (2003 - 2004): Etický kodex (1. - 9. část). Gong, 32, 2003, č. 9, s.18 - Gong, 34, 2004, č. 5, s. 3.

Janeček, J. (2004a): Neslyšící tlumočník. Gong, 33, 2004, č. 7-8, s. 9.

Janeček, J. (2004b): „S tím já nesouhlasím…“ Gong, 33, 2004, č. 12, s. 3.  

Janotová, N.: Odezírání u sluchově postižených. Septima, Praha 1999.

Janotová, N.; Svobodová, K.: Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Septima, Praha 1998.

Janotová, N.; Řeháková, K.; Svobodová, K.: Surdopedie (I. díl). SPN, Praha 1990.

Kasanová, K.: Raná péče o rodiny s dítětem s vadou sluchu (bakalářská práce). FFUK, Praha 2004.

Kastnerová, L.: Doma bylo hudby málo. Gong, 30, 2001, č. 12, s. 304.

Keil, M. (transl.): The Danish Association of Children of Deaf Parents. Foreningen Børn af Døve, Danmark, Copenhagen 1999.

Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002.

Kraft, B.: Tomorrow Dad Will Still Be Deaf and Other Stories. (Film, 90 min.). Dawn Sign Press, San Diego, CA 1997.

Kratochvílová, K.: Raná péče pro CODA děti. Gong, 33, 2004, č. 7-8, s. 17.

Kuchler, K.: Průzkum  čtenářských  dovedností na školách pro děti s vadami sluchu. Info zpravodaj FRPSP 6, 1998, č. 1, s. 22-23.

Kyle, J.: Společenství neslyšících: kultura, zvyky a tradice. In Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Leonhardt, A.; Grüner, B.: Vývin reči počujúcich deti, ktoré majú sluchovo postihnutých rodičov. Effeta, 10, 2000, č. 3, s. 11-13, č. 4, s. 13-14.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. 2. vydání. Univerzita Palackého, Olomouc 2001.

Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Academia, Praha 2000.

Lucas C.; Valli, C.: Jazyková komunikace v americkém společenství neslyšících. In: Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Macurová, A. (1994): Jazyk v komunikaci neslyšících (Předběžné poznámky). SaS, 55, 1994, s. 121-132.

Macurová, A. (1998): Naše řeč? Naše řeč, 81, 1998, č. 4, s.179-188.

Macurová, A. (2000): Předpoklady čtení. In Četba sluchově postižených. FRPSP, Praha 2000, s. 35-42.

Macurová, A. (2001a): Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 11, 2001, č. 2, s. 69-75.

Macurová, A. (2001b): Jak dál se znakovým jazykem, jak s tlumočením? Gong, 30, 2001, č. 3, s. 30.

Mahshie, S. N.: Educating Deaf Children Bilingually. GU, Washington DC 1995.

Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují: eseje z dětské psychologie. Portál,  Praha 1995.

Mázerová, R. (1999a): Je lepší, když tlumočníci mají vyšší vzdělání, říká v rozhovoru tlumočnice Miroslava Kotvová. Gong, 28, 1999, č. 2, s. 35.

Mázerová, R. (1999b): Tlumočnice téměř od narození. Gong, 28, 1999, č. 10, s. 250-251.

Metzger, M.: Interpreting. Deconstructing the Myth of Neutrality. GU, Washington DC 2002.

Miller, A.: Dětství je drama. Lidové noviny,  Praha 2001.

Mrzílková, E. (Ed. O.J.): Slyšící dítě v rodině neslyšících. Gong, 1988, č. 7, s. 128.

Mühlová, K.: Některé  metody  pro zjišťování porozumění při  čtení. In Četba  sluchově postižených. Praha 2000, s. 65-68.

Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Management Press, Praha 1996.

Nebeská, I.: Úvod do psycholingvistiky. H & H, Jinočany 1992.

Neisser, A.: The Other Side of Silence (Sign Language and the Deaf Community in America). GU, Wahington D.C. 2002.

Padden, C.; Humphries, T.: Odlišné centrum. In: Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Padden, C.; Humphries, T.: Deaf in America. Voices from a culture. 9. vydání. Harvard College, USA 1996.

Poláková, M.: Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 11, 2001, č. 4, s. 207-219.

Preston, P.: Mother Father Deaf: Living Between Sound and Silence. 5. vydání. Harvard University Press, Cambridge 1994.

Procházková, V. (2004a): Psychologická poradna. Rodiče a děti. Gong, 33, 2004, č. 1, 2, 3, s. 17.

Procházková, V. (2004b): Psychologická poradna. Rodiče a děti. Gong, 33, 2004, č. 6, s. 17.

Pulda, M.: Včasná sluchově - řečová výchova malých sluchově postižených dětí. MU, Brno 1996.

Rýdl, K.: Reformní praxe v současných školských systémech. FFUK, Praha 1990.

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. (ČL Suplement 83, 1996) Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Praha 1997.

Sinecká, J.: Komunita neslyšících a limity jejich integrace do české společnosti (zpráva o výzkumu zdravotně handicapované skupiny). Speciální pedagogika, 13, 2003, č. 1, s. 33-41.

Sinecká, J.; Hauzer, J.: Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče. Scientia (FRPSP), Praha 2003.

Skutnabb – Kangas, T.: Jazyk, gramotnosť a menšiny. Nadacia Minority Rights Group, Bratislava 1995.

Šlédrová, J.: K pojetí pozitivní komunikace. In Psychosomatický základ veřejného vystupování (jeho studium a výzkum). Ed. E. Vyskočilová a E. Slavíková. AMU, Praha 2000, s. 30-33.

Steiner, R.: Výchova dítěte a metodika vyučování. Baltazar, Praha 1993, s. 45-57.

Strnadová, V. (1998): Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. FF UK, Praha 1998.

Strnadová, V. (2000): Také neslyšící rodiče potřebují pomoc. Gong, 29, 2000, č. 1, s. 9.

Strnadová, V. (2002): Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Gong, 31, 2002, s. 238, 262, 290, 318.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. UK Karolinum, Praha 1999.

Šmehilová, A.: Kto je vlastne tlmočník posunkovej reči? Otázky a odpovede. In Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002, s. 61-65.

Šmídová, M.: Jak lze komunikovat s miminky. Info zpravodaj FRPSP, 8 , 2000, č. 4, s. 26–27  

Tarcsiová, D.: Zámery ATLPRENES v oblasti vzdelávania tlmočníkov posunkovej reči. In Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002, s. 40-46

Trpišovská, D.: Úvod do psychologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1996.

Ubár, L.: Z historie poskytovania tlmočníckych služieb nepočujúcim občanom na území Slovenska. In Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002, s. 35-39.

Vaňková, I.: Dialog předchází jazyku. In Psychosomatický základ veřejného vystupování (jeho studium a výzkum). Ed. E. Vyskočilová a E. Slavíková. AMU, Praha 2000, s. 34-38.  

Vránek, R.: Slyšící děti neslyšících rodičů. SPgŠ, Boskovice 2005.

Vymětal, Š.: Sourozenecké vztahy a sluchové postižení v rodině. Info zpravodaj, 9, 2001, č. 4, s. 17.

Vysuček, P.: Neslyšícíma očima. ČDS, 10, 2002, č. 2/3, s. 224-228.

Vyskočil, I.: Úvodem. In Psychosomatický základ veřejného vystupování (jeho studium a výzkum). Ed. E. Vyskočilová a E. Slavíková. AMU, Praha 2000, s. 4-8.

Walker, L. A.: A Loss for Words. Harper and Row, New York 1986.

Yule, G.: The Study of Language. Cambridge 1996. (s. 175-189, 190-201)

 

 Množství dalších zdrojů je uvedeno v textu bakalářské práce pod čarou při výkladu termínů a v jednotlivých kapitolách či podkapitolách.

Nahoru