Obsah bakalářské práce

 

Obecní úřad

referát sociálních věcí

Č.J.:

Rodné číslo:

Datum vydání:

Vyřizuje:

   

Rozhodnutí  

Referát sociálních věcí obecního úřadu … na základě žádosti ze dne … rozhodl dle ustanovení § 73 odst. pís. h) a § 86a zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve  znění pozdějších změn a doplňků, dle § 39 pís. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení v platném znění a zákona č. 155/1998 a dle §§ 49 a 59 vyhlášky č. 182/1991.

 

poskytovat

 

Vám s účinnosti ode dne … pečovatelskou službu v tomto rozsahu:

Úkony:

Tlumočnická služba pro neslyšící

Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou.

Pečovatelská služba vám bude poskytována bezplatně do maximální výše 24 hod. tlumočení ročně.

 

Odůvodnění:

 

Pečovatelská služba se Vám poskytuje na Vaši žádost proto, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebujete pomoc nebo ošetření jinou osobou a potřebnou péči Vám nemohou poskytnout rodinní příslušnici.

 

Poučení o odvolání:

 

Proti tomuto rozhodnutí si můžete podat odvolání do 15 dnů (...).

 

 

podpis

vedoucí referátu, sociálních věcí

Upozornění pro žadatele:

Podle § 106 zákona č. 100/1988 Sb. je Vaší povinností ohlásit písemně do 8 dnů pečovatelské službě každou změnu, která by mohla mít vliv na trvání nároku na službu sociální péče, případně pro výši úhrady za poskytnutou službu.

 

Pečovatelská služba

 

Nahoru