Komunita Neslyšících

 

Bilingvismus (simultánní, sekvenční); bikulturismus; střídání kódů

 

Hluchý člověk; prelingválně neslyšící člověk; neslyšící člověk;

 

  znakový jazyk.

 

  Obsah bakalářské práce

 

Úvodní strana 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Dítě jako tlumočník?

  Sdružení CODA

 Literatura

 

 

V rámci jednoho lidského společenství často žijí vedle sebe uživatelé různých jazyků.  Přiblížím tuto jazykovou rozrůzněnost, která se nazývá bilingvismus (popř. multilingvismus) a s tím i související různorodost kulturního zázemí.

 K tomu blíže např.: H. Hejlová (1999, s. 49)

„Panuje všeobecná shoda, že bilingvní (popř. multilingvní) lidé jsou schopni používat při komunikaci dva či více jazyků. (…) U bilingvismu společenského (kolektivního) není důležitá kompetence jednotlivců v daných jazycích, jde nám o koexistenci dvou jazyků ve společnosti či jazykové menšině. Pokud označíme společnost jako bilingvní, neznamená to, že jsou nutně bilingvní všichni její členové.“

 

Současná existence dvou jazyků u jednoho člověka může vznikat dvojím způsobem:

Nejprve si může člověk osvojit ve svém dětství dva jazyky ve stejném čase. V takovém případě se jedná o bilingvismus simultánní.

Zadruhé si člověk může osvojit nejdříve jeden jazyk ve svém dětství a teprve potom se naučit jazyk druhý, pak jde o bilingvismus sekvenční.

 

Je několik způsobů, jak si dítě může současně osvojit dva jazyky:

1. Nejprve tak, když s ním každý z jeho rodičů používá v komunikaci jeden jazyk (např. proto, že jsou každý jiné národnosti). Může to být také prarodič dítěte či jiná osoba, která je dítěti velmi často nablízku a hovoří jiným jazykem než rodiče dítěte. V takových případech se jedná o zásadu jedna osoba – jeden jazyk, kterou dítě brzo pochopí. Dítě si oba jazyky dobře osvojí jen v případě, že rodiče budou dodržovat důsledně zvolený způsob komunikace. I tak se však lehce stane, že jeden z jazyků se bude u dítěte rozvíjet více. Tímto jazykem může být jazyk, který rodiče zvolí pro komunikaci mezi sebou, pokud se nejedná o nějaký další (třetí) jazyk.

2. Další způsob, jak se dítě může bilingvně rozvíjet je ten, že rodiče budou  jazyky střídat v závislosti na prostředí.  Rodiče mohou komunikovat v domácím prostředí jedním jazykem (např. menšinovým jazykem, protože jsou členy určité jazykové a kulturní menšiny) a mimo rodinné či jiné intimní prostředí mohou komunikovat druhým (většinovým) jazykem. I při této zásadě je důležitá důslednost. Rodiče mohou bilingvnost dítěte oslabovat např. tím, že ve svém rodinném zázemí mluví většinovým jazykem se svými přáteli apod. Dalším prostředím, kde se dítě může setkat s jiným jazykem je např. škola nebo pracoviště rodičů či místo, kde rodiče pravidelně tráví s dítětem svůj volný čas.

3. Dítě lze určitým způsobem vést k bilingvismu i tak, že každý z jazyků rodiče spojují pouze s určitou činností (např. s prohlížením knížek, při hře, jídle apod.), nebo s určitou částí dne (např. před obědem rodiče mluví jedním jazykem a po obědě mluví druhým jazykem). Tyto způsoby komunikace však nejsou tak přirozené jako komunikace „vynucená“ jazykovými kompetencemi rodičů a bezprostředním okolí dítěte. 

Zmíněné způsoby 1. - 3. jsou příklady simultánního bilingvismu.

4. Dítě si postupně osvojí (popř. naučí se) dva jazyky také tehdy, když se rodiče rozhodnou, že budou nejprve v komunikaci s dítětem používat jeden jazyk a po určité době tento jazyk vymění za jiný. Rodiče mohou takto změnit i jazyk, kterým komunikují mezi sebou, nebo pouze jeden z rodičů změní jazyk v komunikaci s dítětem.

V takovém případě si dítě osvojí oba jazyky jeden po druhém. Jedná se o bilingvismus sekvenční. 

K tomu srov. Grosjean (1982, s. 173–175)

 Podle Grosjean (1982) však v zásadě platí, že bilingvismus se nejlépe rozvíjí tam, kde existuje menšinová společnost, kde jsou monolingvní mluvčí a jazyk menšiny je používán při různých událostech. S tím úzce souvisí i to, zda jsou rodiče sami bilingvní.

 Dále srov. Grosjean (2000, s. 17-18), Hudáková (2001, s. 7-9), Doskočilová  (2002, s.228-234)

 

Bikulturismus

S jazyky, které si dítě od dětství osvojuje, je bezprostředně spojeno poznávání kulturních rysů, ať už jiných komunikačních norem, nebo života menšiny ve většinové společnosti.

 Funkční bilingvismus

Jedná se o lidskou schopnost užívat na komunikační úrovni dvou jazyků. Při funkčním bilingvismu je tedy člověk schopný střídat v jedné komunikační situaci dva jazyky a v souvislosti s tím i komunikační normy.

Střídání jazyků/kódů

Mluvčí střídá jazyk/kód, když přijde do komunikační situace člověk, který neovládá jazyk, ve kterém komunikace probíhá. Ke střídání kódů dochází také tehdy, když chce mluvčí  vyjádřit vztah k nějaké sociální skupině nebo se chce této sociální skupině přiblížit.

K dalším důvodům viz. Encyklopedický slovník češtiny (2000, hesla bilingvismus, střídání kódů)

 

 Nahoru