Dítě jako tlumočník?

 

Situace dítěte jako tlumočníka 

 

Bilingvální a bikulturní prostředí dítěte

Slyšící potomek hluchých rodičů tlumočníkem v dospělosti

 

Schopnost dítěte vycítit potřeby svých rodičů a vytěsnit negativní zážitky     

Odhalení vytěsněných zážitků

   Úvodní strana 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Sdružení CODA

  Komunita Neslyšících

 Literatura

 

Dítě není schopné zprostředkovat sdělení jednoho jazyka kulturně podmíněného do sdělení druhého jazyka s adekvátním kulturním dopadem. 

Dítě není jazykově kompetentní jak v českém znakovém jazyce, tak v češtině! Pro komunikanty je navíc takové tlumočení nepřesné a zavádějící, a to i v důležitých případech, kdy se má hluchý rodič, popř. slyšící komunikant, pro něco rozhodnout.

(Srov. Frishberg 1986, s. 61)

 *

Dítě není psychicky, kognitivně vybavené a sociálně zralé, aby pochopilo vzniklou situaci a přetlumočilo (přeložilo) obsahy sdělení.

 Dítě tedy během komunikace nerozumí tomu, co si dospělí sdělují, má jen zkreslený obraz těchto informací. Z hlediska profesionálního přístupu k tlumočení je viditelné, že dítě nemůže být neutrální k průběhu komunikace.  Jeho vtah k rodičům není čistě profesní. Naopak primárním zájmem dítěte je pocit bezpečí „v zajetí“ psychické a existenční závislosti na svých rodičích. Hluší rodiče a slyšící lidé přijímají tlumočení dítěte s rezervou, ale přesto je přijmou.  

*

Jsou-li navíc výpovědi komunikantů emotivně laděny, dítě není schopno odlišit, komu jsou "emotivní náboje" určené, prostě je vztahuje k sobě a bývá z takových situací značně frustrované.

 Především postoje slyšících lidí k Neslyšícím a jejich omyly a předsudky spojené s chápáním hluchoty se projevují v komunikačních situacích, ve kterých je dítě  vystavováno jejich tlaku jako „tlumočník“. Dítě se snaží v takových situacích své rodiče ochránit před „nedorozuměním“. 

 (Srov. Hoffmeister  1985, s. 124-125)

*

Slyšící i neslyšící komunikanté nemusejí vědět, jak probíhá komunikace prostřednictvím profesionálního tlumočníka.

Z toho důvodu se rodiče a další komunikanté obrací na dítě jako na aktivního účastníka komunikace a zároveň jako na tlumočníka. Ve stejné chvíli není možné, aby dítě bylo “tlumočníkem” a zároveň účastníkem dialogu

  (Srov. Hoffmeister 1985, s. 124;  Strnadová 2002, s. 318) 

*

Pro dítě je toto vše psychicky velmi náročné a má z těchto situací negativní pocity. Drobná psychologická traumata vytvářejí jednu trvale nepříznivou životní atmosféru.

  Neboli: velká kumulace negativních pocitů a zkušeností negativně ovlivní harmonický vývoj dítěte. Narušený harmonický vývoj dítěte se v  dospělosti projevuje psychickými problémy, např. ve vztahu ke svým rodičům, jiným neslyšícím lidem, při výchově vlastních dětí, v komunikaci s lidmi apod.

  (Srov. Matějček 1994, s. 19) 

*

Někteří odborníci uvádějí, že tato specifická role dítěte rozšiřuje jeho obzory, rozvíjí jeho komunikační schopnosti (vývoj řeči, slovní zásoby a komunikačních strategií), pěstuje samostatnost, učí ho řešit různé problémy apod.

(Srov. Leonhardt, Grüner 2002; Gavelčíková 2002) 

 Podle mého názoru tyto „výhody“, které vznikají z tlumočení dítěte jeho rodičům, nevyváží ani nezlehčí skutečnost, že je narušován harmonický vývoj dítěte.

 (Např. Vymětal 2001, Procházková 2004)

 

Všechna svá výše uvedená tvrzení ilustruji výpověďmi slyšících potomků hluchých rodičů, které jsem shromáždil pro potřeby sepsání své bakalářské práce.